Podmínky užití webového rozhraní

Tyto Podmínky užití webového rozhraní (dále jen „Podmínky“) specifikují účel webového rozhraní https://www.oblibenehry.cz/ (dále jen „webové rozhraní“), stanovují podmínky pro jeho využívání a podmínky k přístupu k obsahu, který se na webovém rozhraní nachází. Součástí Podmínek je ochrana vašich osobních údajů. Provozovatel webového rozhraní a správce osobních údajů:

KAVEST Invest s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

IČ: 06288600

není plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26499 Kontaktní údaje provozovatele webového rozhraní a správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

Telefonní číslo: +420 722 165 719

Kontaktní e-mail: info@oblibenehry.cz

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Co je účelem webového rozhraní?

Na webovém rozhraní se nachází volně dostupné internetové hry. Některé hry je možné stáhnout do vašeho počítače. Tato možnost je vždy uvedena u příslušné hry. Hry jsou poskytovány zdarma. Berte na vědomí, že jste přesto povinni postupovat při užívání webového rozhraní v souladu s těmito Podmínkami.1.2. Co když mi hra nejde?

Hry je možné spustit jen na některých technických zařízeních s určitým softwarovým vybavením. Předpokladem pro hraní her je také správný webový prohlížeč. Jestliže nemáte takové zařízení či software, neodpovídáme za ztíženou možnost užívání. Pokud byste měli problém se správným zobrazením hry kontaktujte nás.1.3. Je hraní her nějak limitováno?

Při hraní her či instalaci hry do vašeho počítače jste povinni postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody. Pokud si nejste jisti, jak hru správně používat či instalovat, kontaktujte nás. Berte na vědomí, že nejsme odpovědní za újmu včetně ztráty dat, která by vám vznikla v důsledku her zobrazených na webovém rozhraní, popřípadě stažených do vašeho počítače.
Při používání her je nutné postupovat v souladu s platnou licencí autora hry.

2. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

2.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. 2.2. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

3. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

3.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně těchto Podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení her, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.3.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.4.2. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 4.3. Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;

kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;

další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

5. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při zřízení uživatelského účtu.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 8 těchto Podmínek.5.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

– Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

– Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili.

– Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Podmínkami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.5.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci registrace využíváme pouze po dobu existence vašeho uživatelského účtu. Pokud uživatelský účet zrušíte, vaše osobní údaje neprodleně odstraníme.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

6. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

6.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

– prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

– telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;

– písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

– v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.6.2. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

– účel zpracování;

– kategorie zpracovávaných osobních údajů;

– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

– doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.6.3. Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.6.4. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.6.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

– osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

– jste odvolali souhlas se zpracováním;

– jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

– osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.6.6. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

– popíráte přesnost svých osobních údajů;

– je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

– již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

– vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.6.7. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.6.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

7. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00074335.

Vaše osobní údaje pro nás zpracovává společnost:

(1) Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; analytické a reklamní nástroje Analytics, AdSense, AdWords, Admob; podmínky ochrany soukromí: https://policies.google.com/ technologies/ads,

(2) Facebook Ireland Limited, sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; nástroje Facebook, Facebook Business Manager; podmínky ochrany soukromí: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

(3)THINline s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 – Žižkov. IČ 267 47 359, Hostingové služby.

Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme na základě dotazu.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.7.2. Komu předáváme vaše osobní údaje?

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění našich povinností, jsme oprávnění vaše osobní údaje předávat i dalším osobám. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

8. SOUBORY COOKIES

8.1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.8.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

o nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

o výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

o funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

o cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.8.3. Používané služby společnosti Google

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 21.03.2018